Vše o pracovně lékařských službách (PLS)

Pracovně lékařské služby jsou každodenní praxí všeobecných praktických lékařů. Jejich smyslem je předcházet poškození zdraví zaměstnanců při výkonu práce. Zaměstnanci mají totiž právo na bezpečnost při práci, což pro zaměstnance ve zdravotnictví platí dvojnásob. A zaměstnavatel má zase povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání vykonával práci, ke které není zdravotně způsobilý. Dobře organizovaná pracovnělékařská péče ve firmě dokáže minimalizovat ztráty z případné nepřítomnosti zaměstnance při opakovaných pracovních neschopnostech.

Tento článek připravil MUDr. Martin Zeman, ProServices s.r.o. – ordinace všeobecného praktického a pracovního lékařství.

Kdo provádí pracovnělékařské služby?

 1. poskytovatel zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství či
 2. pracovní lékařství

Zde je na místě uvést dvě důležité poznámky:

 • pracovnělékařské služby nelze provádět mimo schválená zdravotnická zařízení (tedy přímo na pracovišti, pokud firma nemá hygienou schválené oprávnění k poskytování zdravotních služeb)
 • možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje na pracovnělékařské služby. Zaměstnanec se tedy nemůže domáhat, aby byl vyslán k jinému poskytovateli (byť by to byl jeho registrující praktický lékař), než kterého mu určí zaměstnavatel.

Co je součástí pracovnělékařských služeb?

 1. pracovnělékařské prohlídky
 2. poradenská činnost
 3. pravidelný dohled na pracovišti

Tyto tři součásti pracovnělékařských služeb musí být zajištěny vždy. Je tak nesprávný názor některých zaměstnavatelů, že postačí vysílat zaměstnance pouze na prohlídky.

Kdy tedy jako zaměstnavatel musím mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem?

Podle zákona, může zaměstnavatel využívat k provádění pracovnělékařských služeb registrujícího praktického lékaře zaměstnance, pokud tento zaměstnanec je zařazen „ pouze“ do kategorie práce 1. S tímto registrujícím praktickým lékařem neuzavírá smlouvu.

V ostatních případech musí uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Jde tedy i o případy, kdy ke kategorii práce 1 na pozici např. sekretářka přibude pravidelné řízení služebního motorového vozidla, jako tzv: „řidič referent“.

Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií (13 rizikových faktorů) a dále dle dalších 14 faktorů, které tvoří obsah tzv. „riziko ohrožení zdraví“.

Co je to kategorizace prací a riziko ohrožení zdraví?

Podle míry výskytu 13 rizikových faktorů (např: hluk, fyzická zátěž, vibrace apod.), které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. O zařazení prací do kategorie 3 a 4 rozhoduje hygienická stanice (KHS), zaměstnavatel podává návrh na zařazení k místně příslušné KHS. Práce do 2 kategorie zařazuje zaměstnavatel a hygieně podá pouze oznámení. Ostatní práce, které takto nebyly zařazeny, se považují za práce kategorie 1. Za rizikovou práci se rozumí práce kategorie 2R, 3 a 4.

Lékaři a zdravotní sestry bývají obvykle začleněny do kategorie 2, proto se pracovnělékařské služby týkají každého poskytovatele zdravotních služeb.

.

Riziko ohrožení zdraví vyjadřuje souhrnné, komplexní riziko při určité práci, tedy tzv: profesní riziko. Spadá sem 14 faktorů (např. pracovníci ve školství, zdravotnictví, sociálních službách, jeřábníci a vazači, obsluha vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti, práce ve výškách, noční práce a další).

Pro tuto skupinu prací je stanovena odchylná perioda periodických prohlídek, a to jednou za 4 roky, a u zaměstnanců ve věku 50 a více let jednou za 2 roky, pokud nejde o výjimky (např. řidič referent v kategorii 1 bude mít prohlídku jednou za 6 let, resp. za 4 roky, pokud mu bude 50 a více let).

Jaké jsou druhy pracovnělékařských prohlídek?

Vstupní prohlídky, které se provádí:

 • před vznikem pracovněprávního poměru
 • před převedením zaměstnance na jinou práci za odlišných podmínek
 • před změnou druhu práce

Periodické prohlídky, které se provádí:

 • v kategorii 1 – jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku
 • v kategorii 2 – jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku
 • v kategorii 2R a 3 – se provádí jednou za 2 roky
 • v kategorii 4 – jednou za 1 rok

Mimořádné prohlídky se provádí pokud:

 • při lékařské prohlídce byla zkrácena lhůta platnosti posudku
 • došlo ke změně (navýšení) rizikových faktorů
 • je-li nařízena orgánem veřejné ochrany zdraví
 • pokud jí nařídí zaměstnavatel či o ni požádá zaměstnanec
 • z podnětu jakéhokoliv ošetřujícího lékaře zaměstnance
 • pokud pracovní činnost byla přerušena:
  – z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii I a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví
  – v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví
  – z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců (např. mateřská dovolená)

Výstupní prohlídky se provádí pokud

 • zaměstnanec vykonával práci v kategorii 2R,3 nebo 4
 • u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání,
 • zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění
 • před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo
 • pokud tak stanoví jiný právní předpis

Při výstupní prohlídce se vystavuje pouze potvrzení o jejím provedení a není nutný výpis ze zdravotní dokumentace.

Jaké podklady / dokumenty musí mít zaměstnanec s sebou na pracovnělékařskou prohlídku?

 1. výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře, nebo
 2. potvrzení o nezměněném zdravotním stavu
 3. zkumavku s močí
 4. písemnou žádost k posouzení zdravotní způsobilosti k práci od svého zaměstnavatele
 5. odborná vyšetření od ambulantních specialistů, pokud jsou vyžadována

Výpis ze zdravotní dokumentace je vyžadován vždy při vstupní prohlídce. V ostatních případech je věcí posuzujícího lékaře, zda výpis skutečně potřebuje.

Výpis ze zdravotní dokumentace lze nahradit tzv. potvrzením o nezměněném zdravotním stavu, v případě, že od posledního vydání výpisu ze zdravotní dokumentace (od stejného registrujícího praktického lékaře) nedošlo ke změně zdravotního stavu u posuzované osoby pro stejný druh práce.

Co když uchazeč o práci / zaměstnanec nemá svého registrujícího praktického lékaře?

Zde na začátek uvedu několik skutečností, z kterých následně vyplývá praktické doporučení:

 • v ČR není povinnost mít svého registrujícího praktického lékaře (získání výpisu tedy nepřichází v úvahu)
 • zákon nestanovuje, že bez výpisu není možné provést prohlídku a vydat posudek
 • je vždy na posuzujícím lékaři, zdali bude na pořízení výpisu trvat či nikoliv.

Pokud tedy posuzovaná osoba nemá svého registrujícího praktického lékaře, provede posuzující lékař zápis do dokumentace a rozhodne se, zdali prohlídku provede a vydá posudek, nebo z důvodu rizikového pracovního zařazení sám indikuje další odborná vyšetření. Doba do vydání posudku se však v takovém případě nepochybně protáhne.

Jde-li o posuzovanou osobu – cizince, je možné vycházet z výpisu z dokumentace od jeho praktického lékaře, ale pod podmínkou úředně ověřeného překladu do češtiny (neplatí pro občany Slovenska).

Kdo platí pracovnělékařské prohlídky?

Pracovně lékařské služby (prohlídky, výpisy, očkování, odborná vyšetření) hradí zaměstnavatel a tyto náklady jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.

Je možný též postup, že prohlídku uhradí uchazeč o zaměstnání, ale jakmile dojde k uzavření pracovně právního či obdobného vztahu, je zaměstnavatel povinen tuto prohlídku uchazeči či již zaměstnanci proplatit.

Jak je to s prohlídkami u řidičů?

Od dubna 2013 upravují prohlídku řidičů dva okruhy právních předpisů:

 • řízení je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě = “ řidič profesionál“, s periodicitou prohlídek: do 50 let věku každé dva roky a od 50 let věku každoročně
 • řízení je obvyklou součástí výkonu práce = „řidič referent“, s periodicitou prohlídek v kategorii 1 jednou za 6 let a po dovršení 50 let jednou za 4 roky a v kategorii 2-4 do 50 let každé 4 roky, po 50 letech každé 2 roky

Dopravně psychologické vyšetření se požaduje u držitelů řidičského oprávnění:

 • pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg
 • pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

A co DPP, DPČ a prohlídky?

Pracovnělékařské služby se vztahují na zaměstnance s pracovněprávním vztahem (tedy i s DPP a DPČ) jen tehdy, pokud:

Vstupní prohlídka se provádí vždy:

 • jde-li o prací rizikovou (2R, 3, 4)
 • součástí práce je riziko ohrožení zdraví
 • rozhodne-li se tak zaměstnavatel

Periodická prohlídka se provádí:

 • je-li stejný druh práce vykonáván opakovaně a součet dob, pro které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky
 • rozhodne-li se tak zaměstnavatel

MUDr. Martin Zeman, ProServices s.r.o
Ordinace všeobecného praktického a pracovního lékařství
Nad Malým mýtem 1747/2B, Praha 4 – Braník, 147 00
doktorvpraze.cz
email: lekar@doktorvpraze.cz