Přiměřený zisk pro kalkulace cen ve zdravotnictví

Přiměřený zisk je položka, která je součástí kalkulace ceny výkonu (vstupuje do výpočtu tzv. minutové sazby, tedy je součástí ceny). Zisk má být přiměřený. Co to ale znamená?  Kolik to je?

Co říká cenový předpis

Podle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU ZE DNE 10. prosince 2019 je přiměřený zisk definován takto:

„Přiměřeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.“

Oproti předchozímu cenovému předpisu z roku 2019 bohužel vypadlo slovíčko „zejména“, které dávalo jistou volnost.

Co znamená „odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech“?

Bohužel není možné dohledat statistiky výše zisku poskytovatelů zdravotních služeb. Taková informace není veřejně dostupná, tudíž dle našeho názoru není možné poskytovatele zdravotních služeb možné postihovat za to, že zisk naplánoval jinak, než je dle názoru kontrolních orgánů obvyklé.

Jak zisk přesto plánovat?

Do kalkulace minutové sazby vstupuje zisk v hrubém, tedy před zdaněním (obvykle po započítání příslušných položek zvyšujících nebo snižujících daňový základ). Je to částka, kterou firma daní (jelikož jde o plán, tedy spíše plánuje, že bude danit). Označuje se jako EBT. Daň z příjmu (fyzické i právnické osoby) a u fyzické osoby i odvody na sociální a zdravotní pojištění je součástí hrubého zisku, tedy je součástí kalkulace.

Jaká by měla být výše zisku? Zisk má plnit u poskytovatele zdravotních služeb několik úkolů.

1. Náhrada mzdy

Většina vlastníků firem, kteří jsou poskytovatelé zdravotních služeb v ambulantní oblasti, jsou lékaři, kteří aktivně vykonávají své povolání lékaře a zároveň firmu vedou. U právnických osob (s.r.o.) je běžné, že si takový lékař vyplácí velmi nízkou mzdu a zbytek požadavku na svou odměnu realizuje ze zisku firmy. U fyzických osob (FO) ani jinou formu odměny než zisk nemá (FO si nevyplácí klasickou mzdu). Jestli jste si pozorně přečetli definici zisku dle cenového předpisu, náhrada mzdy zde zmíněna není, přesto bychom ji neváhali do kalkulace zahrnout. V jaké výši?

Fyzické osoby – solidární daň se platí z příjmů nad zákonný limit, který pro rok 2020 činí 1 672 080 korun. Tedy strop je dle našeho názoru tato částka, i když to cenové předpisy nezmiňují.

Právnické osoby – zde záleží na výši mzdy. Odečtete-li od výše uvedené částky zákonného limitu náklady na mzdu vlastníka firmy – lékaře (hrubou mzdu + odvody na sociální a zdravotní pojištění), dostanete maximální částku pro výpočet zisku. Například při minimální měsíční zaručené mzdě lékaře 26.500 Kč (náklady zaměstnavatele jsou 425.484 Kč ročně) je to tedy požadavek 1.246.596 Kč na zisk firmy pokrývající náhradu mzdy. Výpočet si ale každý musí provést svůj dle mzdových nákladů.

Pro úplnost dodejme, že dle zprávy zveřejněné ÚZIS, byla průměrná hrubá mzda lékaře v roce 2017 66.009 Kč. Údaje z dalších let bohužel chybí. Předpokládejme cca 6% růst mezd, tedy pro 2020 bychom mohli počítat s průměrnou mzdou 78.617 Kč, což odpovídá ročním nákladům zaměstnavatele ve výši 1.262.274 Kč. Vlastník praxe ale jistě nechce být odměňován jako běžný zaměstnanec. Nese na svých bedrech spoustu starostí s vedením praxe a další práce. Tu odhadujeme ve výši 30% (o 30% více práce, o 30% vyšší požadavek na odměnu). Započteme-li toto zvýšení, dostaneme se na 1.640.956 Kč. Tím je tedy potvrzena předchozí úvaha o zákonném limitu daném solidární daní. 

2. Návratnost použitého kapitálu

Cenový předpis zmiňuje možnost zahrnout návratnost použitého kapitálu, přesněji „přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období“. Co to znamená? Jak na výpočet? Bližší informace v cenových předpisech chybí.

Na webu MFČR lze dohledat řešení pro vodárenství. „PZNK (přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu)= OPK x WACC, kde: OPK je celková hodnota kapitálu (ve vlastnictví firmy) použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou a WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí.“ Informace týkající se zdravotnictví nejsou dohledatelné. 

Lépe by dle našeho názoru specifikaci návratovosti vyhovoval některý z ukazatelů rentability, konkrétně pak:

  • ROE – rentabilita vlastního kapitálu = čistý zisk (EAT) / vlastní kapitál * 100  (výsledek je v %). ROE říká, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu, tedy jak firma efektivně hospodaří s vlastním kapitálem.
  • ROA – rentabilita aktiv. Výpočet je možný několika způsoby, např:  zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva * 100 (výsledek je v %). ROA vyjadřuje, kolik zisku přinese jednotka aktiv. Vypovídá tak o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy.

Dle našich zkušeností by byla optimální verze návratu použitého kapitálu nejdéle do 5 let, tedy ukazatele alespoň 20%. Když vzorec upravíte, dojdete k přiměřenému zisku – tedy např. 20% hodnoty aktiv. S takto vypočtenou hodnotou by bylo možné počítat. Nicméně ani tento výpočet se obvykle nepoužívá, protože zmínění ukazatelé nejsou tak vypovídající, jak by se mohlo na první pohled zdát (mají mnoho nevýhod).

3. Rezerva

Každý podnikatel by měl mít rezervu, na kterou může sáhnout v případě nečekaných událostí. Tím se zajistí hladký chod firmy, neohrozí se poskytování zdravotních služeb. Co se může stát? Např. se rozbije nezbytný přístroj, na jeho opravu (či koupi nového) nebyly plánovány prostředky, úvěr nelze z nějakého důvodu čerpat. Nebo může být lékař v delší pracovní neschopnosti. Náklady (nájem, úvěry, mzda sestry) poběží stále, ale výnosy budou na nule.

Ač je tvorby rezerv logická, jejich aplikace do kalkulací cen je krajně problematická. V definici zisku na rezervy není prostor. Problematické je také to, že každá vyčerpaná rezerva by byla do kalkulace zahrnuta dvakrát. Proč? Jednou jako plánovaná rezerva. Pak po vyčerpání jako náklad, který do kalkulace vstupuje (např. oprava výše zmíněného přístroje, apod.). Tyto nálady není jednoduché vyčlenit, oddělit. Navíc obecně pojištění a rezervy jsou dle cenového předpisu tzv. ekonomicky neoprávněné (nelze je do kalkulace zahrnout přímo, ani v zisku).

4. Nedaňové a ekonomicky neuznatelné náklady

Řadu nákladů poskytovatele zdravotních služeb nelze do kalkulace zahrnout, protože jsou tzv. ekonomicky neoprávněné (většinou jde o daňově neuznatelné náklady, ale není to pravidlem). Bohužel i takové náklady firmu ve zdravotnictví provází (často se jim není možné vyhnout) a je potřeba uhradit je, vydělat na ně. Bohužel výše uvedená definice přiměřeného zisku se o tom nezmiňuje, takové náklady tedy do zisku nepatří. Ptáte se, kde na ně tedy vzít? Řešením v souladu s cenovými předpisy by mohla být jiná neregulovaná činnost. Jestliže Vaše firma poskytuje jen zdravotní služby, těžko se dopočítáte.

Závěrem

Dosahování zisku je jeden z cílů fungování podniků. Je nedílnou součástí kalkulace ceny (minutové sazby) služeb poskytovatel zdravotních služeb, vstupuje do kalkulace cen v hrubém (EBT). Protože bližší určení přiměřeného zisku není nikde uvedeno a nejsou ani dohledatelné obvyklé zisky dosahované při srovnatelných ekonomických činnostech, poskytovatelé zdravotních služeb jsou dáni na milost nebo nemilost případné cenové kontrole, jak se jí zisk použitý v kalkulacích bude či nebude zdát přiměřený.

Naše doporučení pro rok 2020 pro fyzické podnikající osoby je: plánovaný zisk maximálně 1 672 080 korun (limit pro solidární daň), což je náhrada mzdy. Plus případně 20% z hodnoty majetku. Pro právnické osoby pak výše uvedený limit pro solidární daň ponížený o mzdu vlastníka firmy plus opět případně 20% z hodnoty aktiv.

Dle našich zkušeností je při cenových kontrolách tolerován i výpočet plánovaného zisku procentem z nákladů pro kalkulace. Hodnoty kolem 20-30% se zdají být při cenových kontrolách v pořádku. Nicméně u menších společností bude takto vypočtená výše zisku velmi nízká, nebude pravděpodobně dosahovat ani náhrady mzdy. U větších společností pak může být takto vypočtená částka zase vyšší, než odpovídá výše uvedené úvaze o náhradě mzdy a aktiv. Proto je ideální, aby společnost doplnila plán zisku z cenových kalkulacích konkrétními informacemi o jeho plánovaném použití (v souladu s cenovými předpisy).

Věříme, že se v budoucnu specifikace zisku v cenovém předpisu změní, upřesní. Záměrem většiny ordinací, které se problematice cenotvorby věnují, je postupovat v souladu s předpisy. Jestliže ale problematika není jasná, může každý postupovat jinak a následně jen čekat na ortel případné cenové kontroly.