Ekonomické a finanční pojmy pro lékaře podnikatele

Chcete být při svém podnikání v obraze? Připravili jsme pro Vás nejčastější slovíčka, ve kterých se často chybuje. Jste lékaři, ale i podnikatelé, naučte se je používat správně.

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy eviduje firma vedoucí účetnictví (s.r.o). Náklad – to, co má firma zaplatit (a nejde o to, zda to již reálně uhrazeno bylo nebo ne). Náklady mohou být fixní (nezáleží na tom, zda ordinujte nebo máte dovolenou – běží stále – třeba nájem, mzda sestry, úroky, …) nebo variabilní (vznikají jen, když ordinujete – např. materiál). Mohou se i jinak různě dělit (dle toho, jak účetní jednota potřebuje či je obvyklé).

Výnos – to, má firma dostat (a je jedno že, třeba pacient fakturu ještě nezaplatil). Opět výnosy můžeme různě členit – např. přímé platby od pacientů, od zdravotních pojišťoven, výnosy z jiné činnosti (přednášková činnost), … Dělení výnosů nám dá detailní obrázek o našem podnikání a můžeme z toho vyvodit důležité závěry.

Náklady a výnosy mají být vždy na období, kterého se týkají. Proto je důležité i časové rozlišení. Např. platba nájemného předem (na rok 2019) je nákladem příštího období, i když ji uhradíte hned (v 2018).

Náklady mínus výnosy se rovná hospodářský výsledek. Jsou-li náklady vyšší než výnos (výsledek hospodaření je záporný), vzniká ztráta. V opačném případě (kladný výsledek hospodaření) vzniká zisk.

Tedy závěrem –  u s.r.o. hovoříme o nákladech a výnosech, u podnikající fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci nikoliv, tu zajímají příjmy a výdaje (viz dále).

Příjmy a výdaje

Příjem je to, co reálně dostanete (platba za ošetření v hotovosti, úhrada od zdravotní pojišťovny, platba pacienta kartou). Výdaj to, co reálně vydáte (uhrazená faktura dodavatele, platba za zboží v hotovosti, …). Oproti nákladům a výnosům to jsou reálné toky peněz. Časové rozlišení nehraje roli. Faktura je uhrazena – je to výdaj. Peníze jsou přijaty – je to příjem.

Kdo vede daňovou evidenci (fyzická osoba podnikající), týkají se ho právě jen příjmy a výdaje.

Obrat

Obrat je ekvivalent pojmu výnos (účetnictví) nebo příjem (daňová evidence). Obrat je to, co jste za hodnoty ve firmě obrátili, ne to, o co jste pacienty či ZP obrali 🙂 (ta čeština je ale krásná, že).

Obrat v podmínkách běžné menší praxe je vhodné hodnotit měsíčně a ročně (celkově a jeho růst oproti předchozímu období, jednotlivé nositele výkonu, u zubních lékařů s i bez laboratoře).

Odpisy

Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Smyslem odpisů je rozložit pořizovací cenu dražšího majetku do více let.

Odepisuje se dlouhodobý majetek např. přístroje nad pořizovací cenu 40.000 Kč (RTG, OPG, stomatologická souprava, chirurgický motor, laser, automobil, dražší notebooky, …), stavby, ale i nehmotný majetek nad cenu 60.000 Kč (např. software).

Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale promítá se do nákladů postupně. I v případě, že zaplatíte takový majetek z vašeho bankovního účtu najednou (tj. nejde o úvěr), nákladem firmy nebude celá částka.

Cash flow

Tok peněz. Problematika je složitější, ale zjednodušeně jde o to, kolik peněz máte k dispozici (na účtu plus to, co máte v pokladně). Příjmy mínus výdaje se rovná cash flow. Kladné cash flow (dostatečně peněz na účtu) je základ zdravé firmy a otázka klidného spaní vedení firmy.

Dává odpověď, proč je podnik v zisku, ale přesto nemá na zaplacení faktur. Nebo naopak, jak je možné, že má firma dostatek peněz na účtu, ačkoli vykazuje ztrátu. Různě se dělí, jsou různé možnosti výpočtu, ale pro potřeby běžné ordinace to není důležité. To, jak vylepšit cash flow, s necháme na jindy.

Mzda x plat

Mzda je v podnikatelské sféře. Hrubá mzda je peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odvody, které provádí zaměstnavatel za zaměstnance. Po nich je výsledkem tzv. čistá mzda (to, co posíláte zaměstnanci na účet). Zaměstnavatel ale přispívá další částku na sociální (+25% ze hrubé mzdy) a zdravotní (+9% ze hrubé mzdy) pojištění zaměstnance. Všechno dohromady tvoří tzv. superhrubou mzdu – tedy náklad zaměstnavatele na práci (mzdu zaměstnance).

Plat je ve státním sektoru. Tedy jestliže jste podnikatelé, vaši zaměstnanci nemají plat, ale mzdu. Jestliže už nic jiného si z tohoto článku neodnesete, bude to pro mne přesto úspěch 🙂

DPH

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) je nepřímá daň – tj. plátce není osoba, na kterou účinky daně dopadají (odvádí ji výrobce a prodejce, platí zákazník). Platíme ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, aniž bychom o tom třeba věděli.

Plátcem DPH se firma stane dobrovolně či povinně od obratu 1 mil za předcházejících 12 měsíců. Pak k ceně svých výrobků či služeb přičítá  21% (základní sazba) nebo 15% či 10% (snížená sazba). Rozdíl mezi DPH zaplacené dodavateli a tou, kterou vybrala v ceně svých služeb, odvádí státu. To je ta přidaná hodnota, proto daň z přidané hodnoty.

Osvobozené z DPH jsou služby typu zdravotnictví, pošta, pojištění atd. Nelze tedy být plátce DPH ze zdravotních výkonů, i když přesáhnete obrat 1 mil. Pouze přesáhnete-li  z výkonů neléčebné povahy a prodeje zboží čí jiné činnosti ve firmě limit 1 mil, z těchto činností byste se stali plátci DPH (a zároveň si započítali z těchto činností DPH na vstupu). Takových firem je ale minimum.  99,9 % běžných firem a lékařů podnikatelů ve zdravotnictví tedy plátcem DPH není.

Inflace

Inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. Je to snížení kupní síly peněz nebo jinak řečeno snížení reálné hodnoty peněz. Změna cenové hladiny za určité období se udává jako míra inflace.

Vypočítává se jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období. Nejpoužívanějšími cenovými indexy jsou index spotřebitelských cen. Průměrná roční míra inflace byla v roce 2017 2,5%. Tedy vezmeme-li si nějaký běžný nákup, stejný nákup byl v roce 2017 o 2,5% dražší než v roce 2016.

Jestliže chcete svým pracovníkům zachovat stejnou životní úroveň, měli byste jim ročně minimálně o inflaci přidat na mzdách. A samozřejmě, aby to ekonomicky ve vaší firmě fungovalo, měli byste zdražit, čímž vlastně inflaci roztáčíte.

V tomto článku nejde o přesnou definici pojmů (od toho jsou příslušné školy, skripta a moudré knihy). Jde o to, aby podnikající lékař, kterým je tento článek určen, porozuměl základním pojmům a uměl je použít správně. Proto byla problematika zjednodušena.